Regulamin dla Hotelów w Serwisie Psie-Hotele.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Hotelów, za pośrednictwem serwisu internetowego psie-hotele.pl (zwanego dalej "Serwisem Internetowym") przez Jakuba Kujawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CLLEX IT, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem al. KEN 93/50, 02-777 Warszawa, NIP: 5311547648, REGON: 142145228, zwanego dalej "Usługodawcą".
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej psie-hotele.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługodawca.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu psie-hotele.pl, dostępnego na stronie Serwisu, (dalej również jako "Regulamin Serwisu" / "Regulamin dla Użytkowników"), a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 5. Świadczenie dodatkowych Usług, w tym Usług odpłatnych mogą regulować odrębne regulaminy lub umowy.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

III. ZASADY Świadczena usług

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Hotelom skorzystanie z Usług Serwisu w ramach, których Hotel może prezentować w Serwisie swój Profil Hotelu wraz z Informacją handlową oraz otrzymywać zapytania Użytkowników zmierzających do dokonania Rezerwacji w Hotelu.
 2. Usługodawca może oferować Hotelom również inne odpłatne Usługi, w tym polegające na promowaniu i reklamie ich Profili czy działalności, zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie. Usługodawca może oferować dodatkowe usługi w ramach pakietów. Funkcjonalności dostępne w ramach każdego z pakietów wskazane zostaną w tym przypadku w opisie każdego z nich w Serwisie
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Usługodawca może uzgodnić z Hotelem indywidualne zasady świadczenia Usług.

IV. Profil hotelu

 1. Korzystanie z Usług Serwisu przez Hotel wymaga posiadania aktywnego Profilu Hotelu utworzonego przez Usługodawcę w Serwisie.
 2. Usługodawca wykorzystując powszechnie dostępne informacje, może prowadzić w Serwisie Bazę Profili niepotwierdzonych. Użytkownik zainteresowany korzystaniem z Usług dla Hotelu w Serwisie, w celu utworzenia Profilu Hotelu, rejestruje się w Serwisie lub w przypadku gdy dla jego Hotelu prowadzony jest Profil niepotwierdzony, korzysta z formularza zgłoszeniowego w Serwisie pozwalającego na aktywowanie Profilu i prowadzenia go jako aktywnego Profilu Hotelu.
 3. W celu utworzenia Profilu oraz rozpoczęcia korzystania z Usług dla Hotelu, Hotel musi dokonać rejestracji Profilu.
 4. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie Usług dla Hotelu mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Hotelu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług dla Hotelu bez podania przyczyny.
 6. Hotel jest zobowiązany do:
  1. uzupełnienia lub zweryfikowania i potwierdzenia danych wskazanych w Profilu Hotelu, w tym w szczególności danych dotyczących swojej działalności,
  2. przygotowania i zamieszczenia w swoim Profilu zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującym prawem, a także zasadami współżycia społecznego Informacji handlowej, w tym w szczególności zdjęć i opisów swoich obiektów, w dostępnej formie określonej przez Usługodawcę.
 7. Zakazane jest prezentowanie przez Hotel w ramach Profilu, Informacji handlowej oraz w jakimkolwiek miejscu w Serwisie informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane i prezentowane przez Hotel nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. Hotel zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Profilu Hotelu lub Informacji handlowej treści, Hotel ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
 9. Usługodawca może zobowiązać Hotel do przesłania drogą elektroniczną kopii dokumentów, w szczególności poświadczających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, lub prowadzenia działalności w określonej branży, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Hotel działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Hotelu o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
 11. Wszelkich czynności w imieniu Hotelu w ramach Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

V. Rozwiązywanie umowy i zawieszenie świadczonych usług

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Profilu Hotelu lub innych Usług świadczonych w Serwisie dla Hotelu, przez Hotel jest możliwe poprzez usunięcie przez sam Hotel Profilu w Serwisie lub skierowanie przez Hotel żądania usunięcia Profilu do Usługodawcy.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę, o której mowa w ppkt. 1 z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca kieruje do Hotelu odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail a podany w jego Profilu Hotelu adres e-mail.
 3. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług świadczonych dla Hotelu, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi dla Hotelu, w tym w szczególności zawieszenia lub usunięcia Profilu Hotelu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Hotel danych, jak również w przypadku:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Hotel narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
  2. gdy działania lub zaniechania Hotelu wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą lub mogą szkodzić Usługodawcy,
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Hotelu lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Hotelu.

VI. Odpowiedzialność

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Hotel jest zobowiązany do realizowania wszelkich zobowiązań lub respektowania i dochowywania jakichkolwiek oświadczeń składanych Użytkownikom, w tym w szczególności z wykorzystaniem Serwisu, w tym zgodnie z warunkami wskazanymi w Informacji handlowej oraz Profilu, jak również wszelkich uzgodnień z Użytkownikami dokonywanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 3. Hotel ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa czy dobrych obyczajów. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Hotelu ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Hotelu.
 4. Hotel ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność, prawidłowość czy legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi i inne czynności w jego imieniu czy na jego rachunek.
 5. Za treść dostępną w Profilu Hotelu, w tym w Informacji handlowej wyłączną odpowiedzialność ponosi Hotel.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Hotelu z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo.
 7. Usługodawca odpowiada względem Hotelu z tytułu wyrządzonej mu szkody wyłącznie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Hotelu ograniczona jest do wysokości 500 (pięćset) złotych.
 8. Hotel zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez niego w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Profilu Hotelu, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań Hotelu złożonych w stosunku do Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, Hotel wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

VII. Prawa własności intelektualnej

 1. Hotel poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu promocji Serwisu, jego Usług, a także Hotelów, ich Profili, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  2. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  3. wykorzystania na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,
  4. wykorzystywania w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  5. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,
  6. publicznego wyświetlenia, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),
  7. wprowadzania do obrotu,
  8. tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek innej zmiany,
  9. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 2. Hotel odpowiednio, udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, a w szczególności dopasowania rozmiarów materiałów przesłanych przez Hotel do wymagań Serwisu.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Hotel.
 5. Hotel wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku zamieszczonego w ramach Profilu lub przekazanego w materiałach, korespondencji lub innych treściach przekazanych Usługodawcy w związku ze świadczeniem Usług.
 6. Hotel wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku w szczególności poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 7. Hotel powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 8. Hotel umieszczając w serwisie treści w ramach których utrwalony został wizerunek osoby trzeciej, oświadcza, że posiada zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej wizerunku na zasadach wskazanych w ppkt. 5 – 7 powyżej.

VIII. Poufność

Hotel zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umową, także po jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Hotel jedynie pisemna zgoda Usługodawcy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.

IX. Reklamacje

Hotel ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu. W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 5. Hotel zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: [email protected].
 6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Hotel zaakceptował nowy Regulamin w całości.
 7. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy w zakresie prowadzenia Profilu przez Hotel z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Hotelu o braku akceptacji Regulaminu.