Regulamin Serwisu Psie-Hotele.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego psie-hotele.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez Jakuba Kujawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CLLEX IT, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem al. KEN 93/50, 02-777 Warszawa, NIP: 5311547648, REGON: 142145228, zwanego dalej Usługodawcą
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej psie-hotele.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, tym Profilów Hoteli, dokonywania Rezerwacji pobytu zwierząt w hotelu, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • programu do odczytu plików w formacie PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym Profilów Hoteli,
  2. Udostępnianie interaktywnego formularza kontaktu z Hotelem,
  3. Możliwość dokonania Rezerwacji w Hotelach bądź złożenia zapytania o możliwość rezerwacji w Hotelu na zasadach opisanych w punkcie V,
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Hotelem (formularz kontaktowy) jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 6. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu dokonać Rezerwacji, korzystając z funkcjonalności dostępnej w Serwisie, na zasadach wskazanych w pkt. V Regulaminu.
 7. Możliwość, zasady i warunki Usług świadczonych Hotelom w Serwisie regulują odrębne Regulaminy.

V. REZERWACJE

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu dokonanie Rezerwacji w obiektach Hoteli, zgodnie z prezentowaną przez nich Informacją handlową. Usługodawca pośredniczy w dokonaniu rezerwacji przez Użytkownika w wybranym przez niego obiekcie i na zasadach wskazanych w Informacji handlowej Hotelu, w tym przekazuje stronom ich wzajemne oświadczenia woli oraz informacje.
 2. Użytkownik dokonując Rezerwacji wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę) z Hotelem, na zasadach wskazanych w ppkt. 1 powyżej.
 3. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji wypełnia formularz rezerwacyjny dostępny w Serwisie stanowiący zapytanie o dostępność Rezerwacji. Zapytanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi ofertę dokonania Rezerwacji.
 4. Użytkownik w formularzu Rezerwacji wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym pole dotyczące danych kontaktowych Użytkownika, długości pobytu, ilości zwierząt, czasu pobytu.
 5. Formularz Rezerwacji zawierający treści wprowadzone przez Użytkownika jest przekazywany przez Usługodawcę danemu Hotelowi.
 6. Dalszy kontakt pomiędzy Hotelem oraz Użytkownikiem odbywa się bezpośrednio pomiędzy stronami poza Serwisem. Wszelkie sprawy dotyczące dostępności wybranej przez Użytkownika Rezerwacji , uiszczania Opłaty rezerwacyjnej oraz terminu jej uiszczenia powinny być ustalane w bezpośrednim kontakcie obu stron.
 7. W przypadku braku dostępności terminu wskazanego przez Użytkownika w zapytaniu rezerwacyjnym, Hotel może zaoferować inny termin bądź obiekt, przekazując informacje stanowiącą ofertę za pośrednictwem Usługodawcy bądź standardowo, w sposób opisany w ppkt. 6 powyżej (kontakt poza Serwisem).
 8. Hotel w Informacji handlowej może podawać Użytkownikowi informacje o cenach pobytu, a także warunkach Rezerwacji oraz wysokości opłaty za rezerwacje ("Opłata rezerwacyjna"). Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 9. Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty rezerwacyjnej w sposób ustalony każdorazowo z Hotelem. Nie jest możliwe zapłaty Opłaty rezerwacyjnej za pośrednictwem Serwisu.
 10. Informacja o terminie i zasadach płatności Opłaty rezerwacyjnej ustalana jest każdorazowo przez Hotel i jest przekazywana w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika o dostępność Rezerwacji.

VI. Realizacja rezerwacji

 1. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie usług oferowanych i świadczonych przez Hotele. Usługodawca pośredniczy jedynie w dokonywaniu Rezerwacji przez Użytkowników, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
 2. Warunki realizacji Rezerwacji określa każdorazowo Hotel prowadzący lub reprezentujący obiekt, w którym Użytkownik dokonał Rezerwacji.
 3. Za szkody powstałe na skutek świadczenia usług w obiekcie prowadzonym czy reprezentowanym przez Hotel, odpowiada ten podmiot.

VII. Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie dotyczy jedynie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu i nie obejmuje Rezerwacji dokonanej poza Serwisem w Hotelu.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. W przypadku oferowania jakichkolwiek płatnych usług przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w formularzu kontaktowym.
 7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych Hoteli czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 8. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". 

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres al. KEN 93/50, 02-777 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna pod tym adresem.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.